UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig.
Forsikringsvilkår UTU1-4 gjelder fra mars 2016
I tillegg til disse vilkår gjelder:
- Forsikringsbeviset
- Generelle vilkår
- Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler (FAL).

Når det i vilkårene henvises til "Selskapet", menes If Skadeforsikring NUF
Organisasjonsnr. 981 290 666, Postboks 240 1326 Lysaker

 

 A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER

Forsikringen omfatter økonomisk tap ved utleie av bolig nevnt i forsikringsbeviset ved følgende tilfeller:

A.1.1. Ubetalt husleie

Erstatning for tapte leieinntekter med tillegg av renter og gebyrer samt eventuelle tilleggskrav (vann/avløp, strøm, brensel), dersom leieboeren ikke betaler disse ytelsene i henhold til leieavtalen.

Erstatningen er begrenset til å gjelde, i inntil 2 måneder etter at boligen er tilbake i sikredes besittelse og frem til nytt leieforhold trer i kraft, forutsatt at boligen ikke tas i bruk av sikrede eller dens nærmeste familie.
Den totale erstatningen under dette punktet er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie og ytes kun en gang pr. leietaker.

A.1.2. Sakskostnader

Rimelige og nødvendige sakskostnader i forbindelse med iverksettelse av fravikelse eller annen rettslig prosess erstattes dersom utleier vinner frem.
Erstatningen under dette punktet er begrenset til maksimum kr 20.000.

A.1.3. Skade og mangel

Erstatning for skade og mangel på den utleide boligen med tilhørende utearealer, forårsaket av leietakeren eller dennes gjester. Forsikringen gjelder også mangel og fysisk skade på ting inntruffet i forsikringstiden. Utgifter til vedlikehold og forbedringer er unntatt.
Skade som skyldes slitasje under normal bruk erstattes ikke.
Erstatningen under dette punktet er begrenset til maksimum kr 500.000 pr. skadetilfelle.
Forsikringen gjelder bare for skade som inntreffer i den tid Selskapets ansvar løper etter forsikringsavtalen og Forsikringsavtaleloven (FAL).

 

 A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringstaker er Utleiemegleren AS, med tilhørende datterselskap.
Sikrede er utleiere som har avtale med Forsikringstakeren, om utleieforvaltning av bolig.

Det forutsettes at utleieavtalen er formidlet av Utleiemegleren, og at det er foretatt en tilstandsrapport.

 

 A.3. SKADEMELDING

Ved skade skal opplysninger som er av betydning sendes til Utleiemegleren.
Skade skal meldes til Utleiemegleren etter at skadens omfang er fastsatt ved rettskraftig dom eller er erkjent i avtale med leietakeren.
Tyveri skal meldes til politiet.
Det kan kreves at også andre skader skal meldes til politiet.

 

 A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL

Egenandelen er et beløp tilsvarende 3 måneders husleie. For leieavtaler med garanti som selges gjennom Norwegian Broker som sikkerhet, er egenandelen et beløp tilsvarende 4 måneders leie. Ved beregning av erstatningsoppgjør går egenandelen til fradrag først.

 

 A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Skader etter denne avtalen følger konstateringsprinsippet, det vil si at for å være dekningsmessig må skaden være konstatert etter at forsikringen trer i kraft og før forsikringsperioden er over.

A.5.1 Erstatningsberegning - Ubetalt husleie
Ved beregning av erstatning for ubetalt leie, jf pkt. A.1.1., legges til grunn husleiebeløpet som fastsatt i leieavtalen med tillegg av eventuell regulering.

A.5.2 Erstatningsberegning - sakskostnader
Erstatning i forbindelse med fravikelse eller annen rettslig prosess, pkt A.1.2, beregnes på grunnlag av rimelige og nødvendige utgifter forbundet med iverksettelse og gjennomføring av fravikelse.

A.5.3. Erstatningsberegning – skade og mangel
Ved beregning av erstatning for skade og mangel jfr. pkt A.1.3., fastsettes erstatningsgrunnlaget i samsvar med en rettskraftig dom, eller på bakgrunn av en skriftlig avtale med leier.

Dersom erstatningsgrunnlaget er fastsatt på bakgrunn av en skriftlig avtale med leier, gjelder i tillegg følgende skadeoppgjørsregler:

1 Oppgjørsmåter
Erstatningsgrunnlaget fastsettes til hva det vil koste å
- reparere/utbedre skaden/mangelen eller
- gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting.
Selskapet har rett til å bestemme hvilket av disse alternativer, og hvilken reparatør eller leverandør, som skal benyttes eller velge å betale kontant.
Sikrede kan uansett velge kontanterstatning. Erstatningen kan da ikke overstige det beløp.
Selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse.

2 Erstatningsberegning - innbo og løsøre a Ved gjenanskaffelse eller reparasjon
Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til
- reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart før Skaden/mangelen inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen, eller
- gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, beregnet etter prisene på skadedagen - gjenanskaffelsesprisen.
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden/mangelen fratrukket gjenverdi etter skaden, beregnet etter reglene i A.5.3.2 b eller c. Utrangert innbo og løsøre som ikke lenger er i bruk erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

 

 A.6. ANDRE BESTEMMELSER

A.6.1 Sikkerhetsforskrift

Sikkerhetsforskrift vedrørende leieavtaler:
Skriftlig husleieavtaler skal opprettes og inkluderer punkter som regulerer følgende forhold:
- Hva leieavtalen gjelder,
- Hvem som er parter (kontaktdetaljer og Identifikasjon (fødselsnummer/organisasjonsnummer)
- Husleie, herunder husleieregulering og eventuelle tilleggskrav (vann/avløp, strøm, brensel)
- Ordensregler
- Tilbakelevering og fraflytting
- Beskrivelse av leieforholdets form og varighet
- Avsnitt om utkastelse og særlig tvangsgrunnlag, herunder at leieren godtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien ikke blir betalt 14 dager etter skriftlig varsel i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven.
Sikkerhetsforskrift vedrørende tapte leieinntekter
Sikrede plikter å gjøre det som kan forventes av ham, for å redusere tapet.

A.6.2 Fravikelse

Dersom husleie ikke er betalt skal utleier sende et varsel om at fravikelse vil bli begjært senest 14 dager etter første betalingsmislighold. Leietager skal ha 14 dagers frist for å rette seg etter varselet. Dersom kravet ikke etterkommes skal utleier levere begjæring om fravikelse til namsmannen innen en måned etter sendt varsel, det vil si, innen 6 uker etter opprinnelig betalingsfrist

 

 Sist endret 22. november 2016